Псалм 93 за Бог да просвети хората, които създават проблеми в нацията и разстройват хората.

Псалм 93 за Бог да просвети хората, които създават проблеми в нацията и разстройват хората.

Според свети Паисий, неговият старец, който бил свети Арсений Кападокийски, използвал псалмите на Давид по различен начин за всеки случай.

То псалтир той има голяма сила, каза той. Особено ако след това е последвано от молитви и броеница!
Псалм 93 както е казал свети Арсений, че навремето трябва да се чете от хора, които постоянно са имали проблеми сχсъщества, защото с тях се отнасяха нечовешко, имаха големи и непоносими данъци и не защитаваха страната си от враговете.

Трябва да се отбележи, че свети Арсений Кападокийски е един от онези бежанци, които идват от Фараса в Кападокия.

Следва Псалм 93

Ψαλμός τῷ Δαυίδ, τετράδι Σαββάτου.

ΘΕΟΣ ἐκδικήσεων Κύριος, Θεὸς ἐκδικήσεων ἐπαρρησιάσατο.

2 ὑψώθητι ὁ κρίνων τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνο

3 πως πότε ἁμαρτωλοί, Κύριε, ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ καυχήσονται,

4 φθέγξονται καὶ λαλήσουσιν ἀδικίαν, λαλήσουσι πάντες οἱ ἐργνοζόμἐργνοζόμὀ

5 τὸν λαόν σου, Κύριε, ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομίαν σου ἐκάκωσαν,

6 χήραν καὶ ὀρφανὸν ἀπέκτειναν, καὶ προσήλυτον ἐφόνευσαν

7 καὶ εἶπαν · οὐκ ὄψεται Κύριος, οὐδὲ συνήσει ὁ Θεὸς τοῦ αακώβ.

8 σύνει δή, ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ · καί, μωροί, ποτὲ φρονήσατε.

9 ὁ φυτεύσας τὸ οὖς οὐχὶ ἀκούει; ἢ σας πλάσας τὸν ὀφθαλμὸν οὐχὶ κατανοεῖ;

10 ὁ παιδεύων ἔθνη οὐχὶ ἐλέγξει; ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν;

11 Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι εἰσὶ μάται

12 μακάριος ὁ θρωνθρωπος, ὃν ἂν παιδεύσῃς, Κύριε, καὶ ἐκ τοῦ νόμα τοῦ νόμακ τοῦ νόμα

13 τοῦ πραΰναι αὐτὸν ἀφ᾿ .μερῶν πονηρῶν, ἕως οὗ ὀρυγῇ τῷ ἁμαρτω ἁμαρτω.

14 ὅτι οὐκ ἀπώσεται Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονονομίαν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, Κύριος τὸν λομίαν αὐτοῦ

15 ἕωκαιοσύνη ἐπιστρέψῃ ἰς κρίσιν καὶ ἐἐόόΣ πάντες ἱὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. (пеене).

16 τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένοις; ἢ τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν;

17 εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἐβοήθησέ μοι, παρὰ βραχὺ παρῴκησε τῷ ᾅδῃ τῷ ᾅδῃ

18 εἰ ἔλεγον · σεσάλευται ὁ πούς μου, τὸ ἔλεός σου, Κύριε, ἐβοήθει .

19 κριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μlἐν τῇ καρδίᾳ μἐἐ ῇαρακλήσεις τὴν ψὔραναν τὴν ψυχήν μου.

20 μὴ συμπροσέστω σοι θρόνος ἀνομίας, ὁ πλάσσων κόπον ἐπὶ πρόσ.ταζ

21 θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου καὶ αἷμα ἀθῷον καταδικάσονται.

22 καὶ ἐγένετό μοι Κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ ὁ Θεός μου εἰπς βυί εἰπς βου εἰπς βου εἰπς βοδ

23 κὶὶἀοώΣΕι ΑὐὐὐῖῖΣ κρρὴμὴμὴὴὴμμμμῶῶῶῶῶῶῶῶῶ, καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν αὐτῶν ἀἀανιεῖ ΑὐὐὐὺΣ κύριος ὁ θεός.