Псалм 17, Когато има земетресение или катастрофа, потоп и мълния.

Псалм 17, Когато има земетресение или катастрофа, потоп и мълния.

Εἰς τὸ τέλος τῷ παιδὶ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυρίου τῷ Δαυΐδ, ἃ ἐλάλησεν τῷ Κυτρίου на същото ἐν ἡμέρα, ή ἐῤῥύσατο αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ χειρὸς πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ καὶ ἐκ χειρὸς Σαούλ

2 Καὶ εἶπεν ΑΓΑΠΗΣΩ σε, Κύριε, ἡ мощност ми.

3 Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶρύστης μου. ΘεΟ Θεός μου βοηθός μου, ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν, ὑπερασπιστής μου καὶ κέρας σωτηρίας μου καὶ ἀντιλήπτωρ μου

4 αἰνῶν ἐπικαλέσομαι τὸν Κύριον καὶ ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου σωθήσομαι.

5 пиксела в ὠδῖνες θανάτου, καὶ χείμαρροι ἀνομίας в ἐξετάραξάν με.

6 ὠδῖνες ᾅδου περιεκύκλωσάν με, προέφθασάν με παγίδης θανατου.

7 καὶ ἐν τῷ θλίβεσθαί με ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον καὶ πρὸς τὸν Θεόν μου ἐκέκραξα · ἤκουσεν ἐκ ναοῦ ἁγίου αὐτοῦ φωνῆς μου, καὶ ἡ κραυγή μου ἐνώπιον αὐτοῦ εἰσελεύσεται εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ.

8 καὶ ἐσαλεύθη καὶ ἔντρομος ἐγενήθη ἡ γῆ, καὶ τὰ θεμέλια τῶν ὀρέων ἐταράχθησαν καὶ ἐσαλεύθησαν

9 Превод

10 καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ

11 καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων.

12 κ

13 ἀπὸ τῆς τηλαυγήσεως ἐνώπιον αὐτοῦ αἱ νεφέλαι διῆλθον, χάλαζα καὶ ἄνθρακες πυρός.

14 καὶ ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ Κύριος, καὶ ῞ ψΥψιστος ἔδωκε φωνὴν αὐτοῦ.

15 ἐξαπέστειλε βέλη καὶ ἐσκόρπισεν αὐτοὺς καὶ ἀστραπὰς ἐπλήθυνε καὶ συνετάραξεν αὐτούς.

16 καὶ ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῶν ὑδάτων, καὶ ἀνεκαλύφθη τὰ θεμέλια τῆς οἰκουμένης ἀπὸ Κύ

17 ἐξαπέστειλεν ἐξ ὕψους καὶ ἔλαβέ με, προσελάβετό με ἐξ ὑδάτων πολλῶν.

18ρύσεταί με ἐξ ἐχθρῶν μου δυνατῶν, καὶ ἐκ τῶν μισούντων με, ὅτι ἐστερεώθησαν ὑπὲρ ἐμέ.

19 минути

20 καὶ ἐξήγαγέ με εἰς πλατυσμόν, ρύσεταί με, ὅτι ἠθέλησέ με.

21 καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ ὴ

22 ὅτι ἐφύλαξα τὰς ὁδοὺς Κυρίου καὶ οὐκ ἠσέβησα ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου,

23 ὅτι πάντα τὰ κρίματα αὐτοῦ ἐνώπιόν μου, καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ οὐκ ἀπέστησαν ἀπ᾿ ἐμοῦ

24 καὶ ἔσομαι ἄμωμος μετ᾿ αὐτοῦ καὶ φυλάξομαι ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου.

25 καὶ ἀνταποδώσει μοι Κύριος κατὰ τὴν δικαιοσύνην μου καὶ κατὰ τὴν καθαριότητα τῶν χειρῶν ονῶπιν

26 μετὰ ὁσίου ὅσιος ἔσῃ, καὶ μετὰ ἀνδρὸς ἀθῴου ἀθῷος ἔσῃ,

27 καὶ μετὰ ἐκλεκτοῦ ἐκλεκτὸς ἔσῃ καὶ μετὰ στρεβλοῦ διαστρέψεις.

28 ὅτι σὺ λαὸν ταπεινὸν σώσεις καὶ ὀφθαλμοὺς ὑπερηφάνων ταπεινώσεις.

29 ὅτι σὺ φωτιεῖς λύχνον μου, Κύριε ὁ Θεός μου, φωτιεῖς τὸ σκότος μου.

30 ὅτι ἐν σοὶ ῥυσθήσομαι ἀπὸ πειρατηρίου καὶ ἐν τῷ Θεῷ μου ὑπερβήσομαι τεῖχος.

31⁇ Θεός μου, ἄμωμος ὁ ὁδὸς αὐτοῦ, τὰ λόγια Κυρίου πεπυρωμένα, ὑπερασπιστής ἐστι πάντων τῶν ἐλπιζόν

32 ὅτι τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Κυρίου, καὶ τίς Θεὸς πλὴν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν;

33 ὁ Θεὸς ὁ περιζωννύων με δύναμιν καὶ ἔθετο ἄμωμον τὴν ὁδόν μου ·

34 καταρτιζόμενος τοὺς πόδας μου ὡσεὶ ἐλάφου καὶ ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἱστῶν με ·

35 διδάσκων χεῖράς μου εἰς πόλεμον καὶ ἔθου τόξον χαλκοῦν τοὺς βραχίονάς μου ·

36 ὶ ω ω ω...,.,., XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX

37 ἐπλάτυνας τὰ διαβηματά μου ὑπομέσως μου, καὶ οὐκ ἠσθένησαν τὰ ἴχνη μου.

38 καταδιώξω τοὺς ἐχθρούς μου καὶ καταλήψομαι αὐτοὺς καὶ οὐκ ἀποστραφήσομαι, ἕως ἂ ἐκλίπωσιν ·

39 ἐκθλίψω αὐτούς, καὶ οὐ μὴ δύνωνται στῆναι, πεσοῦνται ὑπὸ τοὺς πόδας μου.

40 κ

41 καὶ τοὺς ἐχθρούς μου ἔδωκάς μοι νῶτον καὶ τοὺς μισοῦντάς με ἐξωλόθρευσας.

42 ἐκέκραξαν, καὶ οὐκ ἦν ὁ σῴζων, πρὸς Κύριον, καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτῶν.

43 καὶ λεπτυνῶ αὐτοὺς ὡσεὶ χνοῦν κατὰ πρόσωπον ἀνέμου, ὡς πηλὸν πλατειῶν λεανῶ αὐτούς.

44ρύσῃ με ἐξ ἀντιλογίας λαοῦ, καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν. λαός, ὃν οὐκ ἔγνων, ἐδούλευσέ μοι,

45 εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέ μου · υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι,

46 υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν.

47 ζῇ Κύριος, καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεός μου καὶ ὑψωθήτω ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου,

48 ὁ Θεὸς ὁ διδοὺς ἐκδικήσεις ἐμοί, καὶ ὑποτάξας λαοὺς ὑπ᾿ ἐμέ,

49 ὁ ῥύστης μου ἐξ ἐχθρῶν μου ὀργίλων, ἀπὸ τῶν ἐπανισταμένων ἐπ᾿ ἐμὲ ὑψότητες με, ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ρῦσ

50 бр.

51 մեծ ύνων τὰς σωτηρίας τοῦ βασιλέως αὐτοῦ, καὶ ποιῶν ἔλεος τῷ χριστῷ αὐτοῦ, τῷ Δαυΐδ καὶ τῷ σπέρματ

псалом Дейвид,
псалом Дейвид 22,
псалом Дейвид 24,
псалом Дейвид 134,
псалом Дейвид 21,
псалом Дейвид 50,
псалом Дейвид за здраве,
псалом Дейвид 82,
псалом Дейвид,
псалом david 90 превод,
псалом Дейвид 90,
псалом Дейвид за ядене на език,
псалом Дейвид за повторно свързване,
псалом Дейвид за болести,
псалом Дейвид за несправедливост,
псалом Дейвид за любов,
псалми на Дейвид,
псалми Дейвид,
псалом Дейвид за баски,
псалми на книгата на Дейвид,
псалом Дейвид за пари,
псалом Дейвид за сватба,
псалом Дейвид за бременност,
псалом Дейвид за работа,
псалом на Давид за съдилища,
псалми Дейвид тълкуване,
псалом Дейвид за успех,
псалом Дейвид за намиране на работа,
псалом Дейвид за врагове,
псалом Дейвид за работа,
с изключение на псалма на Давид,
псалмите на Дейвид,
псалом на Дейвид за гняв,
Йоан и Давид,
псалом Дейвид кг,
псалом Дейвид за спящите,
псалом Дейвид за късмет,
псалми на Дейвид Седалки,
псалом Дейвид за пари,
псалми давид превод 27,
псалми давид превод,
псалом 6 давид превод,
псалом david 38 превод,
псалом david 57 превод,
50 псалма давид превод,
псалом david 45 превод,
псалом 17 Дейвид,
псалом david lg,
псалом Дейвид за финансови проблеми,
Дейвид,
Дейвид,
псалом Дейвид за треска,
псалом Дейвид за болка,
псалом Дейвид за защита,
петдесети псалом на Дейвид,
първият псалом на Давид,
псалом давид колесница,
псалом david lg,
псалом на Дейвид за намиране на работа,
псалом на Дейвид,
псалом на Давид за здраве
псалом на Дейвид 90,
псалом на Дейвид 50,
псалом на Дейвид 25,
псалом на Дейвид 23,
псалом Дейвид хипер здраве,
псалом Дейвид за сън,
псалом Дейвид за осветление,
псалом Дейвид 150,
псалом Дейвид 10,
псалом Дейвид 112,
псалом Дейвид 13,
псалом Дейвид 108,
псалом Дейвид 19,
псалом Дейвид 127,
псалом Дейвид 17,
псалом Дейвид 1,
псалом Дейвид 24,
псалом Дейвид 26,
псалом Дейвид 23,
псалом Дейвид 25,
псалом Дейвид 22,
псалом david 24 превод,
псалом Дейвид 27,
псалом Дейвид 2,
псалом 20 Дейвид,
псалом Дейвид 34,
псалом Дейвид 35
псалом david 34 превод,
псалом Дейвид 3,
псалом Дейвид 38,
псалом Дейвид 39,
псалом david 3 превод,
3 псалом на Давид,
псалом Дейвид 45,
псалом Дейвид 4,
псалом Дейвид 42,
псалом Дейвид 43,
псалом Дейвид 41,
псалом давид 40, превод 4 псалом давид,
псалом Дейвид 56,
псалом Дейвид 57,
псалом Дейвид 55,
псалом Дейвид 5,
псалом Дейвид 51,
псалом Дейвид 54,
псалом 5 Дейвид,
псалом Дейвид 6,
псалом Дейвид 68,
псалом Дейвид 67,
псалом Дейвид 65,
псалом Дейвид 60,
псалом Дейвид 64,
псалом Дейвид 63,
псалом Дейвид 61,
6 псалом на Давид,
псалом Дейвид 7,
псалом Дейвид 70,
псалом Дейвид 75,
псалом Дейвид 77,
псалом Дейвид 73,
псалом Дейвид 72,
псалом Дейвид 74,
псалом Дейвид 76,
7 псалом на Давид,
псалом Дейвид 85,
псалом Дейвид 86,
псалом Дейвид 80,
псалом Дейвид 84,
псалом Дейвид 8,
псалом Дейвид 83,
псалом Дейвид 88,
8 псалом на Давид,
псалом Дейвид 99,
псалом Дейвид 91,
псалом Дейвид 96,
псалом Дейвид 9,
псалом Дейвид 94,
псалом Дейвид 97,
9 псалом на Давид,