Псалм 131 Бог да наскърби света, когато греховете ни причиняват непрекъснати войни. 1 ′

Псалм 131 Бог да наскърби света, когато греховете ни причиняват непрекъснати войни. 1 ′

Срещу τсъщество Свети Арсений Кападокийски всеки псалм от псалма имаше свое собствено значение и употреба всеки път. Този псалм е за Христос да прости на хората и да предотврати световна война.

ΜΝΗΣΘΗΤΙ, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ,

2 ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ αΑκώβ

3 εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίσφφτω κλίν

4 εἰ Δώσω ὕὕὕνον τοῖς ὀὀθαλμοῖς βου καὶ τοῖς βλεφάροις μευσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου, \ t

5 ἕως οὗ εὕρω τόπον τῷ Κυρίῳ, σκήνωμα τῷ Θεῷ ᾿ακώβ.

6 ἰδοὺ ἠκούσαμεν αὐτὴν ἐν φΕφραθᾷ, εὕρομεν αὐτὴν ἐν τοῖς πε΂δν ἐν τοῖς πε΂δδ

7 εἰσελευσόμεθα εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὰ σκηνώματα αὐτοῦ, προσκυνήσομεν εἰς τὰ.

8 ἀνάστηθι, Κύριε, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, σὺ καὶ ἡ κιβωτ὿ς κιβωτὸς

9 οἱ ἱερεῖς σου ἐνδύσονται δικαιοσύνην, καὶ οἱ ὅσιοί σου ἀγαλου ἀγαλ

10 ἕνεκεν Δαυΐδ τοῦ δούλου σου μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπον τοῦ χρισ.

11 ὤμοσε κύριος τῷ δαυΐδ ἀλήθειαν καὶ ὐλήθειαν καὶ ο μὴ ἀθετήσει αὐτήν ἐἐ πῦῦ τῆς κοιλίας θήσομαι ἐἐὶ τοῦ θρόνου ·

12 ἐὰν φυλάξωνται οἱ υἱοί σου τὴν διαθήκην μου καὶ τὰ μαρτύριά μου ταῦτα, ἃ διδάξω αὐτούς, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν ἕως τοῦ αἰῶνος καθιοῦνται ἐπὶ τοῦ θρόνου σου.

13 ὅτι ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν Ἷἑαν

14 αὕτη ἡ κατάπαυσίς μου εἰς αἰῶνα αἰῶνος, ᾧδε κατοικήσω, ὅμρτηιήηντα

15 τὴν θύραν αὐτῆς εὐλογῶν εὐλογήσω, τοὺς πτωχοὺς αὐτῆς χορτά

16 τοὺς ἱερεῖς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν, καὶ οἱ ὅσιοι αὅσιοι αὅσιοι αὐτῆς αὐτῆς αὐτῆς ἐνδύσω σωτηρίαν.

17 ἐκεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαυΐδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου ·

18 τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην, ἐπὶ δὲ αὐτὸν ὐτὸν ἐθήήξν ἐθα

псалм 132, псалм 134, случаи е подходящо да се чете, в кои случаи е подходящо, в кои случаи е подходящо, използване на псалма според, употребата на псалма според, псалом според свети, на свети Арсений от Кападокия, обяснява в кои случаи, ПСАЛМ 131, Псалмите на ДАВИД,