Тринитарна мегалинария. Химните на Света Троица 3′

Тринитарна мегалинария. Химните на Света Троица. 3 ′

на Тринитарна мегалинария е славословието в Света и едноименна Троица и се чете в полунощ в неделя.

Полунощ е следвайки, прочетете веднага след събуждане през нощта.

Мегалинария ние ги наричаме κОбикновено започвам с думата Раста (или Axion estin). С тях вярващите се призовават да си спомнят от сърце Господ или Дева Мария или да възхвалят светеца.

Би било добре да прочетете цялата Среднощна последователност от 1 до 2 вечерта, като нощна молитва. Правете молитвена аларма всяка вечер.

Можем да ги прочетем триадна мегалинария, ако почувстваме нужда всеки ден. Молитвата през нощта ни защитава. Небесата са отворени.

Следват Triune Megalynaria

Наистина достойна е Троицата
Анархичен баща и създател, съархичен вход,
преди векове от Отца, плавно направен,
καὶ τὸ ⁇ γιον Πνεῦμα, τὸ ἐκ Πατρὸς ἀχρόνως ἐκπορευόμενον.
Достойно е, както е истина, да прославим Бог Словото,
ὂν φρίττει καὶ τρέμει τὰ Χερουβεὶμ καὶ δοξολογούσι αἱ δυνάμεινς τ὿ τὰ
τὸν ἐξανασταντα, τριήμερον ἐκ τάφου, Χριστὸν τὸν ζωοδότεην φόβω δοΉ
Ἐμνήσωμεν πάντες Θεοπρεπώς, ἄσμασιν ἐνθέοις τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱὸν καὶ Πνεῦμα τὸ Θεῖον, τρισυπόστατον κράτος, τὴν μίαν Βασιλείαν καὶ κυριότητα.
Ἢν ὑμνούσι πάντες οἷ γηγενεῖς, καὶ δοξολογούσιν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, τὴν ὑπὸ τῶν πάντων πιστῶν προσκυνουμένην, Μονάδα κατ "οὐσίαν τὴν τρισυπόστατον.
Τὴν Κυριαρχίαν τῶν Χερουβίμ, καὶ τὴν Θεαρχίαν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαιρέτως Τριάδα ἐν μονάδι, τὴν ὄντως Θεαρχίαν, Σὲ μεγάλύνωμεν.
Πατέρα τὸν ἄναρχον καὶ θεόν, συνάναρχον λόγον, σὺν τῷ πνεύματι προσκυνῶ, ἀἀώριστον μίαν ἐνουμένην οσίαν, τρισάριθμον μονάδα, ὕμνοις τιμήσωμεν.
Нека Твоите лъчезарни светкавици ме огреят, Боже мой, Триспостат Пантурге, и ми покажи непостижимата Си слава, федрова, светлоносна и неизменна.
Ако треперят и треперят херувимите и войниците славят ангелите, ние със страх да прославим въплътилия се от Девата Христос животворец.
Ἐκ νεκρὼν ἰδοῦσα τὸν σὸν ἱἱόν, ἄρραντε παρθένε ἀναστάντα θεοπρεπὼς χαρὰς ἀἀεκφράστου ἡἡτίσις ἐἐηηξῦῦῦΣΑ κὶξξγγύσα καὶ σὲ γεραίρουσα.
Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκούσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον Σὲ μεγάλύνωμεν

Тринитарна мегалинария

СВЕТА МОЛИТВА НА ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА

на Пресвета Богородица