Молитва за скръб ψ 97 и 128

Молитва за скръб ψ 97 и 128

ОТ ОТЕЦ ПАВОЛ ЧРЕЗ ПСАЛТИРА.

Нека Бог помогне на хората, които са натъжени от житейските трудности, да им даде смелост и сила.

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Слава на теб, Боже наш, слава на теб.

Небесен Царю, моля те, Духът на истината, вездесъщият и всемогъщият, ковчежник на блага и живот, спонсори, ела и се разположи в мен и ни изчисти от всяко петно ​​и спаси, Добро, душите ни.

Свети Боже, свят могъщ, свят безсмъртен, помилуй ни. (трети път)

Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Амин.
Панагия Триас, смили се над нас. Господи, изкупи греховете ни. Деспот, прости провиненията. Свети, посети и изцели болестите ни, заради името си.

Господи смили се, Господи смили се, Господи смили се.

Слава на Отца и на Сина и на Светия Дух. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Амин.

Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля на земята, както е на небето.

Дай ни днес нашия ежедневен хляб и ни прости греховете, както дължим на длъжниците си и не ни изкушавай, а избави от нечестивия.

(Псалом 97)
Молитва за скърби

Άσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος · ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραι

ἐγνώισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ αακὼβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ σσραήλ ·

εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε · ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν κικά

ἐν σάλπιγξιν ἐλαταῖς καὶ φωνῇ σάλπιγγος κερατίνης ἀλαλάξατε ἐνώπιον τοῦ Βασιλέως Κυρίου σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ.

ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται, ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν

(Псалом 128)

Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ σσραήλ · πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός ο ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.

Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών. γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη ·

οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες · εὐλογία Κυρίου ἐφ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α '. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Свети Нектарий, епископ на Пентаполис

Σήλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς ελαβὐ.

Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῥ, δόξα τῷ, δόξα τῷ δόξα τῷ

Чрез желанията на нашите свети Отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, смили се над нас. Амин.

молитва за главоболие след скръб,
молитва за скръб, скръб православие, Христовата молитва,
молитва за умиращия, пожелание за,
молитва за тамян, Бог хората, които скърбят,
молитва за тъга, хора, които са натъжени от,
молитва за тъгата да си отиде, хора, които са натъжени от,
молитва за голяма тъга, които са натъжени от трудности,
молитва за скръб, Николаос Велимирович Защо имаме скръб,
молитва за спасение, Свети Николаос Велимирович Защо имаме, Свети старец Порфирий Скръб може, Старец Порфирий Скръб може, Старец Порфирий Скръб може, Трисвято преди молитвата за, Трисвятото преди молитвата, Нарича се Трисвято преди