Псалом 117 на Христос, който ще защитава Гърция

Псалом 117 на Христос, който ще защитава Гърция

Свети Паисий казваше, че Псалтирът е голямо оръжие за православните и изпитанията, през които преминават.

*Псалм 117 се чете от верните на Бога, за да спре варварите преди границите на Хора

1 Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

2 εἰπάτω δὴ οἶκος σσραὴλ ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ·

3 εἰπάτω δὴ οἶκος ὼΑαρὼν ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ·

4 εἰπάτωσαν δὴ πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτο.

5 ἐκ θλίψεως ἐπεκαλεσάμην τὸν Κύριον, καὶ ἐπήκουσέ μου εἰς πλατυσμόν.

6 Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος.

7 Κύριος ἐμοὶ βοηθός, κἀγὼ ἐπόψομαι τοὺς ἐχθρούς μου.

8 ἀγαθὸν πεποιθέναι ἐπὶ Κύριον ἢ πεποιθέναι ἐπ᾿ θρωνθρωπον ·

9 ἀγαθὸν ἐλπίζειν ἐπὶ Κύριον ἢ ἐλπίζειν ἐπ᾿ ἄρχουσι.

10 бр.

11 κυκλώσαντες ἐκύκλωσάν με, καὶ τῷ ῷνόματι Κυρίου ἠμυνάμην αὐτούς.

12 ἐ ύ ύ

13 ὠσθεὶς ἀνετράπην τοῦ πεσεῖν, καὶ ὁ Κύριος ἀντελάβετό μου.

14 ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος καὶ ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν.

15 φωνὴ ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας ἐν σκηναῖς δικαίων · δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν,

16 δεξιὰ Κυρίου ὕψωσέ με, δεξιὰ Κυρίου ἐποίησε δύναμιν.

17 οὐκ ἀποθανοῦμαι, ἀλλὰ ζήσομαι καὶ διηγήσομαι τὰ ἔργα Κυρίου.

18 παιδεύων ἐφασευσέ με ὁ Κύριος καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με.

19 ἀνοίξατέ μοι πύλας δικαιοσύνης · εἰσελθὼν ἐν αὐταῖς ἐξομολογήσομαι τῷ Κυρίῳ.

20 αὕτη ἡ πύλη τοῦ Κυρίου, δίκαιοι εἰσελεύσονται ἐν αὐτῇ.

21 ἐξομολογήσομαί σοι, ὅτι ἐπήκουσάς μου καὶ ἐγένου μοι εἰς σωτηρίαν.

22 λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας

23 παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.

24 αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ Κύριος · ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ.

25 ὦ Κύριε, σῶσον δή, ὦ Κύριε, εὐόδωσον δή.

26 εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου · εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐξ οἴκου Κυρίου.

27 Превод

28 Θεός μου εἶ σύ, καὶ ἐξομολογήσομαί σοι · Θεός μου εἶ σύ, κ

29 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

псалми на давид, псалми на превод на давид,
псалми на давид тълкуване, псалми на давид за всеки повод,
псалми на давид 33, псалми на давид тълкуване,
псалми на Дейвид за всеки повод, псалми на Дейвид книга,
Псалми на Давид 10,
Псалми на Давид 4,
псалми на Дейвид за любов,
псалми на Давид за болест,
псалми на david agios arsenios,
псалми на david agios pazios,
псалми на Дейвид Четене,
псалми давид агиос орос,
псалми Дейвид анализ,
псалмите на Дейвид,
псалми на Дейвид,
псалми на Дейвид,
псалми на книгата на Дейвид,
псалми на Давид Викитики,
псалмите на Дейвид Книга,
псалми на Давид за Баскания,
псалми Дейвид цена на книгата,
псалми давид уикипедия,
псалми давид книжен пазар,
псалми на пророк и цар Дейвид,
псалми на Дейвид за придружител,
псалми на Дейвид за здраве,
псалми на Дейвид за бременност,
псалми на Дейвид за повторно свързване,
псалми на Дейвид за всеки случай,
псалми на давид за пари 60,
псалми на Дейвид,
псалми на Дейвид за работа,
псалми на Дейвид в началното училище,
псалми на Дейвид при четене,
псалми Дейвид елементарен,
как се четат псалмите на Дейвид,
псалом на Дейвид за работа,
псалми на Дейвид на съвременна гръцка,
какви са псалмите на Дейвид,
колко са псалмите на Дейвид,
последните псалми на Дейвид,
псалмите на Дейвид,
псалмите на Дейвид и тяхното използване,
псалми на чудеса на Давид,
псалми на Дейвид свойства,
псалми Дейвид свойства,
псалми на Дейвид по магия,
псалми на Дейвид за депресия,
псалми Дейвид седалки,
псалми Дейвид текст,
псалтир на Дейвид,
псалми на Дейвид за магия,
псалми давид превод pdf,
псалми на метафизиката на Дейвид,
псалми давид превод 15,
преведени псалми на Давид,
псалом Дейвид превод 27,
псалми на Давид за изчистване,
псалми Дейвид всички,
псалми Дейвид ползи,
икономически псалми Дейвид,
псалми на Свети Давид,
псалмите на Дейвид за всяко обстоятелство в живота ни,
псалмите на Дейвид,
псалмите на превода на Дейвид,
псалми на Дейвид за главоболие,
псалми на Дейвид как се четат,
псалми на Давид Паисий,
псалми на Давид Стария завет,
псалми на Дейвид никога не са писани,
псалми Дейвид състояние,
псалми на Дейвид pdf,
псалми Дейвид тълкуване,
псалми на Дейвид Симонопетра,
псалми със смисъл на Дейвид,
псалми на стихове на Дейвид,
псалми на Дейвид треперещи,
псалми на Давид за раждане на деца,
псалми Дейвид какво е това,
псалми Дейвид треперещ,
псалми Дейвид Прайс,
псалми на Дейвид,
псалми на Давид за осветяване,
псалми на Дейвид за пари,
псалми на давид за пари 24,
псалми давид използва,
псалтир псалми на Дейвид,
псалми Дейвид бенефис,
псалми Дейвид 44,
Псалми на Давид 1,
Псалми на Давид 102,
Псалми на Давид 112,
Псалми на Давид 16,
Псалми на Давид 134,
Псалми на Давид 123,
Псалми на Давид 27,
Псалми на Давид 22,
Псалми на Давид 25,
Псалми на Давид 24,
Псалми на Давид 23,
Псалми на Давид 27,
Псалми на Давид 21,
Псалми на Давид 2,
псалом 20 Дейвид,
Псалми на Давид 3,
Псалми на Давид 34,
псалмите на Давид 38,
псалмите на Давид 33,
Псалми на Давид 35,
Псалми на Давид 33,
Псалми на Давид 38,
Псалми на Давид 45,
Псалми на Давид 49,
Псалом на Давид 40,
Псалми на Давид 4,
псалми давид 45 превод
Псалми на Давид 41,
Псалми на Давид 50,
Псалми на Давид 57,
Псалми на Давид 55,
Псалми на Давид 51,
Псалми на Давид 50,
Псалми на Давид 57,
Псалми на Давид 56,
Псалми на Давид 5,
псалом 17 Дейвид,
Псалми на Давид 6,
Псалми на Давид 65,
Псалми на Давид 62,
псалом давид 6,
псалми давид 60, псалми давид 65,
Псалми на Давид 61,
Псалми на Давид 68,
Псалми на Давид 70,
Псалми на Давид 7,
Псалми на Давид 76,
Псалми на Давид 77,
Псалми на Давид 74,
Псалми на Давид 70,
Псалми на Давид 72,
Псалми на Давид 73,
Псалми на Давид 86,
Псалми на Давид 89,
Псалми на Давид 84,
Псалми на Давид 8,
Псалми на Давид 85,
Псалми на Давид 80,
Псалми на Давид 8,
Псалми на Давид 88,
Псалми на Давид 90,
Псалми на Давид 94,
Псалми на Давид 91,
Псалми на Давид 92,
Псалми на Давид 96,
Псалми на Давид 9,
Псалми на Давид 91,
Псалми на Давид 99,