За да се избегне гражданска война. Псалом 143

За да се избегне гражданска война. Псалом 143

Продължителност на четене 2 ′

БЛАГОСЛОВЕН Лорд

2 ἔλεός μου καὶ моето убежище, ἀντιλήπτωρ μου καὶρύστης μου, ὑπερασπιστής мой, καὶ ἐπ᾿ αὐτῷ ἤλπισα, ὑ ὑποτάσσων τὸν λαόν μου ὑπ᾿ ἐμέ

3 Κύριε, τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζῃ αὐτῷ;

4 ἄνθρωπος ματαιότητι ὡμοιώθη, αἱ ἡμέραι αὐτοῦ ὡσεὶ σκιὰ παράγουσι.

5 Κύριε, κλῖνον οὐρανοὺς καὶ κατάβηθι, ἅψαι τῶν ὀρέων, καὶ καπνισθήσονται.

6 ἄστραψον ἀστραπὴν καὶ σκορπιεῖς αὐτούς, ἐξαπόστειλον τὰ βέλη σου καὶ συνταράξεις αὐτούς.

7 ἐξαπόστειλον τὴν χεῖρά σου ἐξ ὕψους, ἐξελοῦ με καὶ ρῦσαί με ἐδάτων πολλῶν, κ χειρὸς υἱῶν ἀλλρ,

8 ὧν τὸ στόμα ἐλάλησε ματαιότητα, καὶ ἡ δεξιὰ αὐτῶν δεξιὰ ἀδικίας.

9 Θεός, ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ σοι

10 τῷ διδόντι τὴν σωτηρίαν τοῖς βασιλεῦσι, τῷ λυτρουμένῳ Δαυΐδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ρομφαίας

11 времена и времена

12 ὧ ἱ ἱ

13 и т.н.

14 οἱ βόες αὐτῶν παχεῖς, οὐκ ἔστι κατάπτωμα φραγμοῦ, οὐδὲ διέξοδος, οὐδὲ κραυγὴ ἐν ταῖς πλατείαι,

15 ἐμακάρισαν τὸν λαόν, ᾧ ταῦτά ἐστι · μακάριος ὁ λαός, οὗ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ.

псалом Дейвид,
псалом Дейвид 22,
псалом Дейвид 24,
псалом Дейвид 134,
псалом Дейвид 21,
псалом Дейвид 50,
псалом Дейвид за здраве,
псалом Дейвид 82,
псалом Дейвид,
псалом david 90 превод,
псалом Дейвид 90,
псалом Дейвид за ядене на език,
псалом Дейвид за повторно свързване,
псалом Дейвид за болести,
псалом Дейвид за несправедливост,
псалом Дейвид за любов,
псалми на Дейвид,
псалми Дейвид,
псалом Дейвид за баски,
псалми на книгата на Дейвид,
псалом Дейвид за пари,
псалом Дейвид за сватба,
псалом Дейвид за бременност,
псалом Дейвид за работа,
псалом на Давид за съдилища,
псалми Дейвид тълкуване,
псалом Дейвид за успех,
псалом Дейвид за намиране на работа,
псалом Дейвид за врагове,
псалом Дейвид за работа,
с изключение на псалма на Давид,
псалмите на Дейвид,
псалом на Дейвид за гняв,
Йоан и Давид,
псалом Дейвид кг,
псалом Дейвид за спящите,
псалом Дейвид за късмет,
псалми на Дейвид Седалки,
псалом Дейвид за пари,
псалми давид превод 27,
псалми давид превод,
псалом 6 давид превод,
псалом david 38 превод,
псалом david 57 превод,
50 псалма давид превод,
псалом david 45 превод,
псалом 17 Дейвид,
псалом david lg,
псалом Дейвид за финансови проблеми,
Дейвид,
Дейвид,
псалом Дейвид за треска,
псалом Дейвид за болка,
псалом Дейвид за защита,
петдесети псалом на Дейвид,
първият псалом на Давид,
псалом давид колесница,
псалом david lg,
псалом на Дейвид за намиране на работа,
псалом на Дейвид,
псалом на Давид за здраве
псалом на Дейвид 90,
псалом на Дейвид 50,
псалом на Дейвид 25,
псалом на Дейвид 23,
псалом Дейвид хипер здраве,
псалом Дейвид за сън,
псалом Дейвид за осветление,
псалом Дейвид 150,
псалом Дейвид 10,
псалом Дейвид 112,
псалом Дейвид 13,
псалом Дейвид 108,
псалом Дейвид 19,
псалом Дейвид 127,
псалом Дейвид 17,
псалом Дейвид 1,
псалом Дейвид 24,
псалом Дейвид 26,
псалом Дейвид 23,
псалом Дейвид 25,
псалом Дейвид 22,
псалом david 24 превод,
псалом Дейвид 27,
псалом Дейвид 2,
псалом 20 Дейвид,
псалом Дейвид 34,
псалом Дейвид 35
псалом david 34 превод,
псалом Дейвид 3,
псалом Дейвид 38,
псалом Дейвид 39,
псалом david 3 превод,
3 псалом на Давид,
псалом Дейвид 45,
псалом Дейвид 4,
псалом Дейвид 42,
псалом Дейвид 43,
псалом Дейвид 41,
псалом давид 40, превод 4 псалом давид,
псалом Дейвид 56,
псалом Дейвид 57,
псалом Дейвид 55,
псалом Дейвид 5,
псалом Дейвид 51,
псалом Дейвид 54,
псалом 5 Дейвид,
псалом Дейвид 6,
псалом Дейвид 68,
псалом Дейвид 67,
псалом Дейвид 65,
псалом Дейвид 60,
псалом Дейвид 64,
псалом Дейвид 63,
псалом Дейвид 61,
6 псалом на Давид,
псалом Дейвид 7,
псалом Дейвид 70,
псалом Дейвид 75,
псалом Дейвид 77,
псалом Дейвид 73,
псалом Дейвид 72,
псалом Дейвид 74,
псалом Дейвид 76,
7 псалом на Давид,
псалом Дейвид 85,
псалом Дейвид 86,
псалом Дейвид 80,
псалом Дейвид 84,
псалом Дейвид 8,
псалом Дейвид 83,
псалом Дейвид 88,
8 псалом на Давид,
псалом Дейвид 99,
псалом Дейвид 91,
псалом Дейвид 96,
псалом Дейвид 9,
псалом Дейвид 94,
псалом Дейвид 97,
9 псалом на Давид,